معرفی همکاران ورجاوند

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: هما نیابتی

 

حروفچینی و صفحه‌آرایی: فرشته عیسی‌آبادی، رقیه طاهری

 

ویراستار: مهران موسوی، فریبا شیرزاد، مهشید خان بیگی، مریم زارع

 

مترجم: سامان مبشر، مریم زارع

 

همکاران هنری: سعید زاشکانی، مژگان پارسامقام، آزاده پوربافرانی، شهرزاد فتحی ، هاله قربانی

 

مسئول دفتر: رضوان عابدینی

 

مدیر مالی :هومن سیستانی

 

تلفن دفترفروش: 9ـ66576397

 

لیتوگرافی :تارنگ، تلفن: 88824160، سیب؛ تلفن: 33906155

 

چاپخانه: هنر اشکان: 77507712؛ رامین: 667085؛ دالاهو، تلفن: 88313786

 

سلفون: انعکاس، تلفن: 77633020 ؛ والا، تلفن: 77657113

 

صحافی: آزاده، تلفن: 33563318

 

کتاب فرهنگ، تلفن: 1ـ66482150

صدای معاصر، تلفن: 66965012

----------------------------------------------

عضو جمع صنفی فرهنگی زنان ناشر